සමාගම් පුවත්

  • Maintenance of Vulcanizing Press

    වල්කනයිසින් මුද්‍රණාලය නඩත්තු කිරීම

    වාහක පටි ඒකාබද්ධ මෙවලමක් ලෙස, වල්කනයිසර් සිය සේවා කාලය දීර් to කිරීම සඳහා භාවිතා කරන කාලය තුළ සහ පසුව වෙනත් මෙවලම් මෙන් නඩත්තු කළ යුතුය. වර්තමානයේදී, අපගේ සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන වල්කනයිසින් යන්ත්‍රය නිසි ලෙස භාවිතා කර නඩත්තු කරන තාක් කල් වසර 10 කට වැඩි සේවා කාලයක් ඇත. එම ...
    තවත් කියවන්න